juni 2024

Mijn praktijk is momenteel vol. Het is niet te voorspellen wanneer ik weer plek krijg.

 

Bent u geinteresseerd in psychoanalytische psychotherapie of psychoanalyse en wilt u mij een bericht sturen via het contactformulier?

Vermeld dan welk type basispolis u heeft, en bij welke zorgverzekeraar, en raadpleeg 'vergoedingen 2024' op contractvrijepsycholoog.nl. Zodat u weet of een behandeling bij mij geheel of gedeeltelijk wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Belangrijk is dat ik zonder contracten werk met zorgverzekeraars en dat betekent dat alleen volledige restitutiepolissen het gehele NZA-tarief vergoeden. 

Zie ook 'vergoeding en tarieven' op deze website.

Wanneer u een naturapolis hebt, die een gedeelte van het NZA-tarief vergoedt, en bent u bereid (naar draagkracht) zelf een bijdrage te betalen per sessie, neemt u dan contact op voor overleg. 

Zoekt u therapeut met wie u zich wilt verdiepen in de achtergronden van uw klachten of problemen? Dan kan ik u wellicht verder helpen.

 

Ik lever verzekerde zorg maar heb geen contracten met de zorgverzekeraars. Daarbij maakt het uit of u een natura basispolis (gedeeltelijke vergoeding) of restitutie basispolis (volledige vergoeding) heeft. Zie ook op de pagina 'vergoeding en tarieven'

 

Wie ben ik?
Vanuit mijn interesse in mensen in het algemeen, en vanuit nieuwsgierigheid naar wat andere mensen van binnen beleven, ben ik geneeskunde gaan studeren, om daarna de opleiding tot psychiater te volgen. Die heb ik in 2007 afgerond in het Erasmus MC te Rotterdam. Sinds 2008 ben ik werkzaam als psychiater.

 

Ik word vaak beleefd als een vriendelijke man, die met geduld, interesse en betrokkenheid met anderen omgaat.


Vanaf 2009 leg ik me toe op psychodynamische psychotherapie voor persoonlijkheidsproblematiek. Vanaf 2021 volg ik de opleiding tot psychoanalyticus bij de NPAV en kan u dus ook een psychoanalyse aanbieden (frequentie 4-5 zittingen per week), wanneer dat bij u geindiceerd is (wanneer het voor u meerwaarde heeft boven een zittende therapie en wanneer u over de draagkracht beschikt qua persoonlijkheid, om van een psychoanalyse te kunnen profiteren). 

Bij persoonlijkheidsproblematiek komen vaak angst- en stemmingsklachten, klachten door traumatisering,  dwang- en spanningsklachten voor. Vaak ervaart iemand minder plezier in het leven dan men zou mogen verwachten en zijn er terugkerende problemen in de relaties met andere mensen.
W
at persoonlijkheidsproblematiek en psychodynamische psychotherapie inhoudt zal ik hieronder toelichten.

 

Persoonlijkheidsproblematiek:
Mensen met persoonlijkheidsproblemen melden zich vaak aan met

lang bestaande  of terugkerende problemen met hoe ze zichzelf en anderen beleven en hoe ze vorm kunnen geven aan hun leven. Ze hebben moeite om zichzelf voldoende te waarderen en voldoening en geluk te putten uit hun leven. Op een bevredigende manier relaties met anderen te hebben of  voldoening te putten uit werkzaamheden. Vaak gaan de problemen gepaard met gevoelens zoals bijvoorbeeld somberheid, lusteloosheid, verdriet, angst, schaamte, schuldgevoel of boosheid.  

 

Persoonlijkheidsproblemen komen vaak tot uiting vanaf de vroege volwassenheid. Ze zijn een uiting van een stuk emotionele ontwikkeling dat in de jeugd onvoldoende is afgewikkeld.
Die emotionele ontwikkeling kan gestagneerd zijn door bijvoorbeeld onvoldoende bevestiging, steun, zorg, begrenzing of verantwoordelijk gesteld zijn in de kindertijd. Of door emotionele of fysieke mishandeling of seksueel misbruik. Of door veel subtielere vormen waarbij er onvoldoende afstemming is geweest op de gevoelswereld van het kind. Deze omgevingsfactoren zijn niet de enige factoren die de ontwikkeling bepalen. Ook aangeboren temperaments-factoren spelen een rol. Sommige kinderen zijn angstiger en hebben meer bevestiging en steun nodig dan anderen. Sommige kinderen kunnen slechter tegen frustraties dan anderen. Sommigen zijn impulsiever en wilder en hebben meer begrenzing nodig dan anderen. 

 

Er zijn veel verschillende soorten persoonlijkheidsproblemen.
Ze worden aangeduid met termen als 'borderline, theatrale, narcistische, ontwijkende, afhankelijke of obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis'. Elk hebben ze hun eigen kenmerken. In de praktijk passen de meeste mensen niet precies in een DSM categorie. Elk persoon met persoonlijkheidsproblematiek heeft natuurlijk zijn eigen verhaal en aspecten, die de moeite waard zijn om te verkennen en aandacht vragen.

 

Psychodynamische psychotherapie:
Veel mensen denken dat bij deze vorm van therapie per se wordt teruggegaan naar de kindertijd om af te rekenen met wat er in de jeugd is gebeurd. Dat is een misverstand. Deze vorm van therapie richt zich op wat er in het hier en nu, in de spreekkamer, en daarbuiten, in iemands huidige leven plaatsvindt. Vooral op (onbewust) emotioneel niveau en in contact met andere mensen. Gedetailleerd kijken naar het verleden kan van pas komen om je emotionele ontwikkeling in de tijd of huidige gevoelens, ervaringen en gedragingen, beter te begrijpen. Of wanneer herinneringen aan het verleden zich steeds aan je opdringen, zoals bij traumata kan voorkomen. Teruggaan naar de jeugd is in ieder geval geen doel op zich. 

 

Psychodynamische psychotherapie Is een vorm van therapie waarbij de therapeut samen met de patiënt maximaal contact maakt met de emotionele binnenwereld, zodat die gekend en erkend kan worden. Daardoor ontstaat er ruimte voor ontwikkeling van een emotioneel stuk dat gestagneerd is geraakt. De stagnatie is vaak opgetreden als gevolg van iets wat moeilijk te verdagen was en is, en waarvoor men nog geen goede volwassen en constructieve manier van omgaan heeft kunnen vinden. Men is bijvoorbeeld angst, boosheid, schuldgevoel, schaamte, frustratie, machteloosheid op niet constructieve manieren gaan wegmaken. Manieren waarmee ze niet echt aangegaan worden maar vermeden, ontkent of vervormd worden, en onder de oppervlakte zijn blijven bestaan en tot psychische klachten (en/of lichamelijke klachten) hebben geleid. 
Door nauwkeurig de juiste woorden te vinden voor wat er zo moeilijk is om te verdragen,  of in het lichaam of via een andere weg emoties, intenties, verlangens, behoeften te kunnen ervaren, wordt een stuk emotionele binnenwereld die door iemand zelf en anderen nog niet gekend is, alsnog gekend en ontstaat er ruimte om je daartoe opnieuw te leren verhouden. 
De psychische klachten, die een gevolg zijn van een destructieve, kinderlijke of vermijdende wijze van omgaan met hetgeen zo moeilijk te verdragen is, kunnen dan lichter worden of zelfs helemaal oplossen. Hiervoor moet men wel doorwerken hetgeen men zo moeilijk te verdragen vindt. En de betekenis van je eigen gevoelens, gedachten en gedragingen langdurig willen blijven onderzoeken en aandacht geven.

Verderop volgt een voorbeeld.

Niet alleen wat er expliciet gezegd wordt, maar ook wat er allereerst niet gezegd wordt maar wel voelbaar en merkbaar is in het contact tussen behandelaar en patiënt, vormt vaak een belangrijke aanwijzing voor wat er nog in de weg staat voor verdere ontwikkeling en herstel.

Dit verschilt van andere vormen van psychotherapie, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie (CGT), waarbij er direct aangestuurd wordt op verandering van denken, doen en voelen. En de aandacht alleen gericht wordt op wat er bewust gedacht, gevoeld en gedaan wordt. Niet op wat er onbewust gehouden wordt door de geest omdat het te vervelend of moeilijk is om het te erkennen en te verdragen. En niet op wat er ongezegd in het contact tussen therapeut en patiënt bestaat en wel voelbaar is. Juist dat vormt vaak en een belangrijke aanwijzing is voor wat er onopzettelijk weggehouden wordt uit het bewustzijn. 

 

Een psychodynamische psychotherapie voor persoonlijkheids- problematiek duurt vaak meerdere jaren. Er vindt meestal 1 sessie van 45 mintuten per week plaats. In sommige gevallen kan 2 sessies per week beter zijn. 
Voordat men er aan begint moet men een mate van urgentie voelen om dit werk te gaan verzetten. En moet men het uitzicht op een aantal jaren van werken aan jezelf en investeren in jezelf, kunnen en willen opbrengen. Men moet er plek voor hebben of maken in zijn/haar leven. Voor de wekelijkse sessie maar ook om buiten de sessie aan zelfonderzoek te doen. Proberen op te merken wat er met je gebeurt op emotioneel niveau. Er is geduld, doorzettingsvermogen en vertrouwen voor nodig van zowel patiënt als therapeut. 

 

Een voorbeeld:
Een vrouw meldt zich met dat ze zich niet gelukkig voelt in haar partnerrelatie en zich vaak onzeker voelt. Ze is zich eerst niet bewust in hoeverre ze anderen over haar grenzen laat gaan, omdat ze zichzelf en haar eigen wensen en behoeften niet goed kent en niet durft te uiten tegenover anderen. Diep van binnen voelt ze zichzelf niet waardevol genoeg om ook iets te mogen willen of vinden. Ze is alleen gericht op het voldoen aan wat anderen verwachten en vinden.
Dit wordt haar duidelijk in de therapie. Belangrijk is dat ze niet alleen weet dat ze zo in elkaar zit en er over kan denken maar dat ze ook haar gevoel van waardeloosheid en angst leert kennen en gaat voelen. Om vervolgens langzaam dat gevoel af te kunnen gaan leggen, naarmate ze steeds meer in staat raakt om de afwijzing als niet passend bij haarzelf te gaan ervaren. En binnen en buiten de therapie kan gaan ervaren dat ze anderen niet tot last is,  wanneer ze gewoon haarzelf is. Dat ze gewoon mag zijn zoals ze is, en niet steeds op haar tenen hoeft te lopen om te voorkomen dat anderen haar in de steek laten of afkeuren.

 

Welke soort problematiek kan ik niet in behandeling nemen?
Sommige problematiek leent zich niet voor een vrijgevestigde praktijk:

- ernstige psychotische stoornissen
- bepaalde vormen van dwangstoornissen
- ernstige bipolaire stoornissen, waarbij het gedrag flink ontremd is en opnames nodig zijn
- wanneer alcohol-, drugs- of een andere verslavingen op de voorgrond staat
- wanneer men vaak in hevige crisis verkeert (suïcidaliteit) en dan een korte opname nodig heeft
- wanneer men niet in staat is om op afgesproken tijden op  afspraak te komen
- wanneer het begripsvermogen / IQ flink beneden gemiddeld is (zwakbegaafdheid)